Các đoạn biểu thức chính quy mà lập trình viên hay sử dụng

1. Kiểm tra Email ^[a-z][a-z0-9_\.]{5,32}@[a-z0-9]{2,}(\.[a-z0-9]{2,4}){1,2}$ Kiểm tra email có chính xác không là 1 điều vô cùng quan trong trong lập trình nhằm xác thực tài khoản của người dùng. 2. Độ mạnh của mật khẩu ^(?=.*[A-Z].*[A-Z])(?=.*[!@#$&*])(?=.*[0-9].*[0-9])(?=.*[a-z].*[a-z].*[a-z]).{8}$ Tương tự như email, độ mạnh của mật khẩu cũng khá là quan trọng trong việc bảo vệ […]

Continue Reading